Privacy Policy

ข้อตกลงการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”) ของหน่วยงานในสังกัดหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (“ระบบ ”) ยินยอมให้ระบบ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับระบบ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทั่วไป หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

 2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล- เพื่อให้บริการตรงตามต้องการของผู้ใช้บริการ ระบบ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อที่ผู้ใช้บริการจะสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารและ/หรือบริการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • การพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้บริการต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การสมัครเข้าร่วมสัมมนา การประชุม การใช้ข้อมูลเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายจากการสัมมนา การประชาสัมพันธ์ การเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ การส่งข้อมูลข่าวสารของระบบ
  • การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลข่าวสารและ/หรือบริการต่าง ๆ เช่น ปรับแก้ไขข้อมูล การติดต่อ การแจ้ง การประสานงาน การเชื่อมโยงข้อมูล รวมถึงการรับ-ส่งข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานหากผู้ใช้บริการปฏิเสธไม่ยินยอมให้ข้อมูลแก่ระบบ อาจทำให้ระบบ ไม่สามารถจัดหาข้อมูลข่าวสารและ/หรือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ รวมถึงไม่สามารถเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของระบบ ตามช่องทางที่เปิดให้บริการได้- เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ระบบ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลผู้ใช้บริการ ข้อมูลหนังสือ นอกจากนี้ ระบบ มีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย รวมถึงระบบ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ หากผู้ใช้บริการปฏิเสธไม่ยินยอมให้ข้อมูลแก่ระบบ อาจทำให้ระบบ ไม่สามารถจัดหาข้อมูลข่าวสารและ/หรือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของระบบ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เช่น
  • การรักษาความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ เช่น การให้บริการลูกค้า การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การดูแลผู้ใช้บริการโดยเจ้าหน้าที่ของระบบ การสื่อสารหรือนำเสนอข้อมูลข่าวสารและ/หรือบริการต่าง ๆ ประเภทเดียวกันกับที่ผู้ใช้บริการมีอยู่กับระบบ ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการเป็นระยะ ๆ
  • การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย เช่น การทุจริต การคุกคามทางไซเบอร์ การฟอกเงิน และกฎหมายอื่น ๆ
  • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Anonymous Data)
  • วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ระบบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติหรือประชาสัมพันธ์ระบบ เช่น บันทึกการร่วมกิจกรรมสัมมนา อบรม และการประชุม- เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้ข้อมูลข่าวสารและ/หรือบริการ ตามที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมไว้ เช่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลข่าวสารและ/หรือบริการที่ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ คำแนะนำ และข่าวสารต่าง ๆ เป็นต้นในกรณีที่ผู้ใช้บริการปฏิเสธไม่ยินยอมให้ข้อมูลแก่ระบบ อาจทำให้ระบบ ไม่สามารถให้บริการผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ

 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล- จากผู้ใช้บริการโดยตรง เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการกรอกขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครใช้บริการสมาชิก, หรือข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้ใช้บริการติดต่อกับผู้ใช้บริการอื่น ๆ ข้อมูลจากการใช้ข้อมูลข่าวสาร และ/หรือบริการของระบบ การติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ ของระบบ ตลอดจนข้อมูลในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในแพลตฟอร์ม, การทำสำรวจ, งานสัมมนา และ การประชุม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของระบบ- เทคโนโลยีการติดตาม (tracking technology) เมื่อลูกค้าใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของระบบ- สมาชิกในระบบ- บุคคลภายนอก เช่น
  • หน่วยงานของรัฐ/เอกชน
  • ผู้ประกอบการ
  • ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ผู้ให้บริการข้อมูล
  • โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม และผู้ให้บริการโฆษณาต่าง ๆทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของข้อมูลข่าวสารและการให้บริการของระบบ ให้ดียิ่งขึ้น

 4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลระบบ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เสร็จสิ้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่า ซึ่งอาจมีกำหนดประมาณ 5 – 10 ปี หรือเกินกว่านั้นเท่าที่จำเป็น เช่น ตามอายุความที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล

 5. ระบบ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อน อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมว่า เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระบบ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้กับบุคคลต่อไปนี้
  • เจ้าหน้าที่ในระบบ
  • ผู้รับจ้างที่ระบบ ว่าจ้าง
  • พันธมิตรทางธุรกิจ
  • ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล ทั้งในและต่างประเทศ
  • หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว ระบบ จะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่ระบบ ได้กำหนดไว้ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบบ ได้รับจากผู้ใช้บริการ จะถูกเก็บไว้บนศูนย์ข้อมูล (Cloud) ของผู้ให้บริการประมวลข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ทั้งนี้ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของระบบ ไปยังผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลภายนอกดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษา การสำรองข้อมูล บริการเรียกข้อมูล และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ซึ่งระบบ ได้ตรวจสอบและเลือกผู้ให้บริการอย่างรอบคอบและมีข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและขอบเขตการประมวลผลข้อมูลกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ระบบ จะถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี หากผู้ใช้บริการเชื่อว่าบุคคลที่ระบบ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามข้างต้น ได้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่ระบบ ได้กำหนดไว้ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งระบบ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไปนอกจากนี้ ระบบ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลผู้ใช้บริการ รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของระบบ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร ระบบ อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ระบบ เก็บรวบรวมไว้ไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง

 6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานในสังกัดหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องระบบ อาจจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ที่ระบบ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยไปยังหน่วยงานในสังกัดหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานปลายทางที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

 7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลการแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขหรือแจ้งลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการ เพื่อกรอกข้อมูลและส่งให้กับระบบ หรือดำเนินการ ทั้งนี้ การลบข้อมูลอาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากระบบ ได้ หรืออาจทำให้การให้บริการไม่มีประสิทธิภาพตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากระบบหรือฐานข้อมูลผู้ใช้บริการของระบบ นั้น ระบบ จะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นจะเสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการตรวจสอบหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการอย่างไรก็ดี แม้ว่าระบบ จะได้ดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการแล้ว ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงมีการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) หรือสื่อจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ ของระบบ เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขัดข้องของระบบการขอเข้าถึง และขอสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้เปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ การจำกัดหรือระงับการใช้ การปฏิเสธการประมวลผลข้อมูล ผู้ใช้บริการสามารแจ้งผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ “แบบคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล” ผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการเพื่อกรอกข้อมูลและส่งให้กับระบบ ได้การยกเลิกความยินยอม ผู้ใช้บริการสามารถถอนความยินยอมของผู้ใช้บริการที่ได้ให้แก่ระบบ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลหรือกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการรับข้อมูลและข่าวสารประชาสัมพันธ์จากระบบ ได้ทุกเวลาด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการการร้องเรียน ผู้ใช้บริการมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ระบบ ระบบ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของระบบ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวผลการเพิกถอนความยินยอม โดยแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมให้ระบบ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งให้ระบบ ทราบและระบบ อาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น การเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้เมื่อเพิกถอนความยินยอมให้ระบบ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นแล้ว บัญชีผู้ใช้งานของเจ้าของข้อมูลจะถูกระงับการใช้งานและไม่สามารถเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ผ่านช่องทางที่ระบบ เปิดให้บริการได้ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ที่จะเพิกถอนความยินยอม ให้ระบบ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลกระทบต่อผู้เพิกถอนการให้ความยินยอมเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัย หรือการให้บริการลูกค้าหรือการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย และส่งผลให้ระบบ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาประกันภัยได้

 8. ช่องทางติดต่อผู้ใช้บริการสามารถติดต่อระบบ ได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้ หรือผ่านทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในเว็บไซต์เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของระบบ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งระบบ ได้ผ่านช่องทาง เว็บไซต์