13 โซนสีผังเมือง: รู้ไว้ก่อนซื้อที่ดินว่าแต่ละสีหมายถึงอะไร?

13 โซนสีผังเมือง:

ผังเมืองเปรียบเสมือนแผนแม่บทที่กำหนดทิศทางการพัฒนาเมือง โดยกรมโยธาธิการเป็นผู้วางผัง เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นระเบียบ สวยงาม และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการควบคุมนี้คือ “โซนสีที่ดิน” ซึ่งแบ่งออกเป็น 13 ประเภท แต่ละสีมีความหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกันไป

บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ 13 โซนสีผังเมือง พร้อมไขข้อสงสัยเกี่ยวกับโซนสี

13 โซนสีผังเมือง และความหมาย

 1. สีเหลือง: ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย เหมาะกับการสร้างบ้านเดี่ยว บ้านสวน หรืออาคารที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นต่ำ
 2. สีส้ม: ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เหมาะกับการสร้างบ้านทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก หรืออาคารที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นปานกลาง
 3. สีแดง: ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม เหมาะกับการสร้างห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารสำนักงาน หรือสถานประกอบการอื่นๆ
 4. สีม่วง: ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม เหมาะกับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
 5. สีม่วงอ่อน: ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ เหมาะกับการตั้งโรงงานที่อาจก่อให้เกิดมลพิษหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 6. สีน้ำตาล: ที่ดินประเภทคลังสินค้า เหมาะกับการสร้างโกดังเก็บสินค้า
 7. สีเขียว: ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เหมาะกับการทำเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรือใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ
 8. สีเขียวอ่อน: ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เหมาะกับการสร้างสวนสาธารณะ สวนพักผ่อน หรือพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
 9. สีเขียวมะกอก: ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา เหมาะกับการสร้างโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาอื่นๆ
 10. สีเทาอ่อน: ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา เหมาะกับการสร้างวัด โบสถ์ มัสยิด หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
 11. สีน้ำเงิน: ที่ดินประเภทสถาบันราชการ เหมาะกับการสร้างหน่วยงานราชการ สถานีตำรวจ โรงพยาบาลรัฐ หรือสถานที่ราชการอื่นๆ
 12. สีชมพู: ที่ดินประเภทชุมชน เหมาะกับการสร้างที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิม หรือชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
 13. สีฟ้า: ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำ ชายฝั่งทะเล ทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำ เหมาะกับการรักษาสภาพแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม หรือสร้างเขื่อน

ทำไมโซนสีที่ดินจึงสำคัญ?

การกำหนดโซนสีที่ดินในผังเมืองมีความสำคัญดังนี้

1. ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน:

โซนสีช่วยให้มั่นใจว่าที่ดินถูกใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ป้องกันไม่ให้พื้นที่ที่อยู่อาศัยถูกคุกคามจากมลพิษจากโรงงาน หรือพื้นที่เกษตรกรรมถูกเปลี่ยนเป็นห้างสรรพสินค้า ตัวอย่างเช่น

 • โซนสีเหลือง: เหมาะกับการสร้างบ้านเดี่ยว บ้านสวน หรืออาคารที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นต่ำ
 • โซนสีแดง: เหมาะกับการสร้างห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารสำนักงาน หรือสถานประกอบการอื่นๆ
 • โซนสีม่วง: เหมาะกับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
 • โซนสีเขียว: เหมาะกับการทำเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรือใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ

2. ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน:

โซนสีช่วยให้วางแผนพัฒนาเมืองอย่างมีวิสัยทัศน์ กระจายความเจริญอย่างทั่วถึง รักษาสิ่งแวดล้อม และรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต ตัวอย่างเช่น

 • กำหนดพื้นที่สีเขียวให้เพียงพอ: ช่วยลดมลพิษ ควบคุมอุณหภูมิ และสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ
 • กำหนดพื้นที่สำหรับระบบขนส่งสาธารณะ: ช่วยลดการจราจร ประหยัดพลังงาน และสร้างเมืองที่น่าอยู่
 • กำหนดพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ: กระจายความเจริญ สร้างงาน และส่งเสริมเศรษฐกิจ

3. ป้องกันความขัดแย้ง:

โซนสีช่วยลดความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น

 • ป้องกันไม่ให้บ้านเรือนถูกคุกคามจากมลพิษจากโรงงาน:
 • ป้องกันไม่ให้พื้นที่เกษตรกรรมถูกบุกรุกโดยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์:
 • ป้องกันความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับสถานประกอบการ:

4. ส่งผลต่อราคาที่ดิน:

ราคาที่ดินในแต่ละโซนสีจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น

 • ที่ดินในโซนสีเหลือง: มักจะมีราคาสูงกว่าที่ดินในโซนสีเขียว
 • ที่ดินในโซนสีแดง: มักจะมีราคาสูงกว่าที่ดินในโซนสีม่วง
 • ที่ดินในโซนสีน้ำเงิน: มักจะมีราคาสูงกว่าที่ดินในโซนสีชมพู

โดยสรุป

โซนสีที่ดินเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ช่วยให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

ทั้งนี้ ประชาชนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโซนสีที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อที่ดิน เพื่อให้มั่นใจว่าที่ดินนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

คำถามที่พบบ่อย

1. การกำหนดโซนสีให้ที่ดินมีความสำคัญอย่างไร?

การกำหนดโซนสีที่ดินในผังเมืองมีความสำคัญดังนี้

 • ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน: โซนสีช่วยให้มั่นใจว่าที่ดินถูกใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ป้องกันไม่ให้พื้นที่ที่อยู่อาศัยถูกคุกคามจากมลพิษจากโรงงาน หรือพื้นที่เกษตรกรรมถูกเปลี่ยนเป็นห้างสรรพสินค้า
 • ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน: โซนสีช่วยให้วางแผนพัฒนาเมืองอย่างมีวิสัยทัศน์ กระจายความเจริญอย่างทั่วถึง รักษาสิ่งแวดล้อม และรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต
 • ป้องกันความขัดแย้ง: โซนสีช่วยลดความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้ที่ดินประเภทต่างๆ
 • ส่งผลต่อราคาที่ดิน: ราคาที่ดินในแต่ละโซนสีจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์

2. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าที่ดินของเราอยู่ในโซนสีอะไร?

สามารถตรวจสอบได้จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

 • แผนที่ผังเมืองรวมของจังหวัดหรือผังเมืองเฉพาะของเทศบาล: แสดงแผนที่โซนสีที่ดินอย่างละเอียด ติดต่อขอข้อมูลได้ที่หน่วยงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง
 • เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
 • แอปพลิเคชั่น Nostra map: ตรวจสอบโซนสีที่ดินผ่านมือถือได้ง่ายๆ ดาวน์โหลดได้ที่ https://map.nostramap.com/

3. หากต้องการเปลี่ยนแปลงโซนสีที่ดินในผังเมือง จะต้องดำเนินการอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงโซนสีที่ดินเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน โดยทั่วไปแล้วจะต้องดำเนินการดังนี้

 • ยื่นคำร้องขอแก้ไขผังเมืองต่อคณะกรรมการผังเมือง: พร้อมเอกสารประกอบ
 • คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ:
 • ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน:
 • นำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบและประกาศใช้บังคับผังเมืองที่แก้ไขต่อไป:

ทั้งนี้ กระบวนการทั้งหมดอาจใช้เวลานาน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่องและดุลพินิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ตัวอย่างกรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินตามโซนสี

 • ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินสีเหลือง:
  • สร้างบ้านเดี่ยวบนเนื้อที่ดิน 500 ตารางวา
  • สร้างบ้านสวนบนเนื้อที่ดิน 1 ไร่
  • สร้างอาคารชุดพักอาศัยที่มีความหนาแน่นต่ำ
 • ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินสีส้ม:
  • สร้างบ้านทาวน์โฮม 3 ชั้น
  • สร้างอาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก 4 ชั้น
  • สร้างอาคารที่อยู่อาศัยแบบท่ีมีท่ีจอดรถ

5. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

 • เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง: https://www.dpt.go.th/
 • เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการผังเมืองแห่งชาติ: https://office.dpt.go.th/onpb/th