สัญญาซื้อขาย ที่ดินแบ่งขาย: สำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย

TAWA PRO ระบบบริหารที่ดินเงินผ่อนออนไลน์อัจฉริยะ ที่ดินแบ่งขาย

รู้จักสัญญาซื้อขาย ที่ดินแบ่งขาย การซื้อที่ดินเป็นการลงทุนที่สำคัญ แต่ถ้าหากที่ดินแปลงนั้นมีขนาดใหญ่เกินความต้องการ การแบ่งขายที่ดินเป็นแปลงย่อยๆ ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ สัญญาซื้อขาย ที่ดิน แบ่งขาย จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสิทธิ์ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เอกสารฉบับนี้ทำหน้าที่บันทึกข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้การซื้อขายที่ดินแปลงย่อยๆ ราบรื่น ปลอดปัญหา

ที่ดินแบ่งขายคืออะไร?

ที่ดินแบ่งขาย คือ การนำที่ดินแปลงใหญ่ ซึ่งมีโฉนดที่ดินเป็นแปลงเดียว ไปแบ่งออกเป็นแปลงย่อยๆ เพื่อขายให้กับผู้ซื้อหลายราย โดยการแบ่งแปลงที่ดินนี้อาจจำเป็นต้องดำเนินการรังวัด เพื่อออกโฉนดที่ดินให้กับแต่ละแปลงย่อยๆ เสียก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

ทำไมต้องใช้สัญญาซื้อขาย ที่ดินแบ่งขาย?

สัญญาซื้อขาย ที่ดิน แบ่งขาย เปรียบเหมือน “สัญญาใจ” ที่ช่วยยืนยันความตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยเฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้มีการแบ่งแปลงโฉนดที่ดิน สัญญานี้จะช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ซื้อ ให้มั่นใจว่าจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงย่อยๆ ตามที่ตกลงไว้ อีกทั้งยังกำหนดเงื่อนไข หน้าที่ และความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย ป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

องค์ประกอบสำคัญของสัญญาซื้อขาย ที่ดิน แบ่งขาย

สัญญาซื้อขาย ที่ดิน แบ่งขาย ที่ดี ควรประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้

ข้อมูลพื้นฐานของที่ดิน

 • เลขโฉนดที่ดิน
 • แปลงย่อยที่ดิน (กรณีแบ่งแปลงแล้ว)
 • เนื้อที่ดิน
 • ที่ตั้งที่ดิน
 • สภาพที่ดิน

ข้อมูลคู่สัญญา (ผู้ซื้อและผู้ขาย)

 • ชื่อ-นามสกุล
 • เลขประจำตัวประชาชน
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์

ราคาที่ดินและการชำระเงิน

 • ราคาที่ดินแปลงใหญ่ (กรณียังไม่ได้แบ่งแปลง)
 • ราคาที่ดินแปลงย่อย (กรณีแบ่งแปลงแล้ว)
 • วิธีการชำระเงิน (เงินสด โอนเงิน ผ่อนชำระ)
 • ระยะเวลาการชำระเงิน
 • ดอกเบี้ย (กรณีผ่อนชำระ)

การแบ่งแปลงโฉนดที่ดิน (กรณีจำเป็น)

 • ค่าใช้จ่ายในการแบ่งแปลงโฉนดที่ดิน
 • ระยะเวลาในการแบ่งแปลงโฉนดที่ดิน
 • ผู้รับผิดชอบในการแบ่งแปลงโฉนดที่ดิน

เงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์

 • กำหนดวันที่โอนกรรมสิทธิ์
 • เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์
 • ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์

ค่าใช้จ่ายต่างๆ

 • ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา
 • ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสัญญา (กรณีจำเป็น)
 • ภาษีการโอนกรรมสิทธิ์
 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์

บทลงโทษกรณีผิดสัญญา

 • กำหนดบทลงโทษกรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา
 • รูปแบบของบทลงโทษ (เช่น ค่าปรับ ชดเชยค่าเสียหาย)

วันที่ทำสัญญาและลายมือชื่อ

 • ระบุวันที่ทำสัญญา
 • ลายมือชื่อของผู้ซื้อและผู้ขาย
 • ลายมือชื่อของพยาน (กรณีมี)

ขั้นตอนการทำสัญญาซื้อขาย ที่ดิน แบ่งขาย

การทำสัญญาซื้อขาย ที่ดิน แบ่งขาย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

เตรียมเอกสารที่ดิน

 • โฉนดที่ดิน
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมรังวัด (กรณีแบ่งแปลงโฉนดที่ดินแล้ว)
 • เอกสารสิทธิ์อื่นๆ (เช่น ใบอนุญาตปลูกสร้าง)

เจรจาเงื่อนไขในสัญญา

 • ตกลงราคาที่ดิน วิธีการชำระเงิน เงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ บทลงโทษกรณีผิดสัญญา และรายละเอียดอื่นๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในสัญญา

ลงนามในสัญญาต่อหน้าพยาน

 • ผู้ซื้อและผู้ขายลงลายมือชื่อในสัญญา
 • มีพยาน 2 คน ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

ยื่นคำขอจดทะเบียนสัญญา (กรณีจำเป็น)

 • กรณีแบ่งแปลงโฉนดที่ดินแล้ว ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนสัญญาต่อสำนักงานที่ดิน
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสัญญา ประกอบด้วย สำเนาสัญญา สำเนาโฉนดที่ดิน ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมรังวัด และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับสำหรับผู้ซื้อ

 • ตรวจสอบสภาพและเอกสารสิทธิ์ที่ดินก่อนทำสัญญา
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก่อนตัดสินใจซื้อ
 • เก็บสำเนาสัญญาไว้เป็นหลักฐาน

เคล็ดลับสำหรับผู้ขาย

 • เตรียมเอกสารที่ดินให้ครบถ้วน
 • แจ้งข้อมูลที่ดินให้ผู้ซื้ออย่างชัดเจน
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด

บทสรุป: สัญญาซื้อขาย ที่ดิน แบ่งขาย เสริมสร้างความมั่นใจ

สัญญาซื้อขาย ที่ดินแบ่งขาย เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทาง ช่วยให้การซื้อขายที่ดินแปลงย่อยๆ เป็นไปอย่างราบรื่น โปร่งใส และปลอดภัย เอกสารฉบับนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย การศึกษาทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาทุกประการ จะช่วยให้การซื้อขายที่ดินแปลงย่อยๆ สำเร็จลุล่วง โดยปราศจากปัญหา

FAQ

1. อะไรคือความแตกต่างระหว่างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับสัญญาซื้อขายที่ดินแบ่งขาย?

 • สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน เป็นการตกลงกันล่วงหน้าว่าจะซื้อขายที่ดิน โดยยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อต้องวางเงินมัดจำไว้ก่อน และจะโอนกรรมสิทธิ์ในภายหลัง
 • สัญญาซื้อขายที่ดินแบ่งขาย เป็นการตกลงซื้อขายที่ดินแปลงย่อยๆ ที่แบ่งมาจากที่ดินแปลงใหญ่ โดยผู้ซื้อจะโอนกรรมสิทธิ์ทันทีเมื่อชำระเงินครบถ้วน

2. จำเป็นต้องทำสัญญาซื้อขายที่ดินแบ่งขายหรือไม่?

 • แนะนำให้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินแบ่งขายทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความตกลง ป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

3. ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแบ่งแปลงโฉนดที่ดิน?

 • ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยทั่วไปแล้ว ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. ใช้เวลานานแค่ไหนในการแบ่งแปลงโฉนดที่ดิน?

 • ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของที่ดิน โดยทั่วไปแล้ว ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน

5. ภาษีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแบ่งขาย คำนวณอย่างไร?

 • ภาษีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแบ่งขาย คำนวณจากราคาประเมินที่ดิน โดยผู้ซื้อและผู้ขายต้องเสียภาษีคนละครึ่ง