ขายหรือพัฒนาที่ดิน: เข้าใจคำศัพท์ก่อนตัดสินใจ

ศัพท์สำคัญเกี่ยวกับที่ดิน

การตัดสินใจขายหรือพัฒนาที่ดิน เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ มีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง รวมไปถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง บทความนี้จะช่วยอธิบายคำศัพท์สำคัญ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

คำศัพท์สำคัญเกี่ยวกับที่ดิน

1. ประเภทของที่ดิน

 • ที่ดินเปล่า: หมายถึงที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง: หมายถึงที่ดินที่มีบ้าน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
 • ที่ดินเกษตรกรรม: หมายถึงที่ดินที่ใช้สำหรับการเกษตร
 • ที่ดินนิคมอุตสาหกรรม: หมายถึงที่ดินที่จัดสรรไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม
 • ที่ดินเชิงพาณิชย์: หมายถึงที่ดินที่ใช้สำหรับการค้าขาย ธุรกิจ หรือบริการ

2. สถานะของที่ดิน

 • โฉนดที่ดิน: หมายถึงเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ออกโดยกรมที่ดิน
 • สัญญาจะซื้อจะขาย: หมายถึงสัญญาที่ตกลงซื้อขายที่ดิน แต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์
 • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ส.3 ก.): หมายถึงเอกสารที่แสดงหลักฐานการครอบครองที่ดิน
 • ใบจอง หมายถึงเอกสารที่แสดงหลักฐานการจองซื้อที่ดิน

3. การพัฒนาที่ดิน

 • การถมดิน: หมายถึงการปรับระดับพื้นดินให้สูงขึ้น
 • การขุดดิน: หมายถึงการเอาดินออกเพื่อปรับระดับพื้นดินให้ต่ำลง
 • การบดอัดดิน: หมายถึงการทำให้ดินมีความแน่น
 • การระบายน้ำ: หมายถึงการจัดระบบให้น้ำไหลออกจากพื้นที่
 • การปรับปรุงหน้าดิน: หมายถึงการเพิ่มแร่ธาตุและอินทรียวัตถุในดิน

4. ค่าใช้จ่าย

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์: หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับกรมที่ดิน
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะกิจ: หมายถึงภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อมีการซื้อขายที่ดิน
 • ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง: หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเมื่อมีการกู้ยืมเงินโดยใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน
 • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดิน: หมายถึงค่าใช้จ่ายในการถมดิน ขุดดิน บดอัดดิน ระบายน้ำ และปรับปรุงหน้าดิน

5. กฎหมาย

 • ประมวลกฎหมายที่ดินและอาคาร: หมายถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • พระราชบัญญัติควบคุมการแบ่งแยกและจัดสรรที่ดิน: หมายถึงกฎหมายที่ควบคุมการแบ่งแยกและจัดสรรที่ดิน
 • พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง: หมายถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง

คำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขายหรือพัฒนาที่ดิน

บุคคล

 • เจ้าของที่ดิน: หมายถึงบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
 • ผู้ซื้อ: หมายถึงบุคคลที่ซื้อที่ดิน
 • ผู้ขาย: หมายถึงบุคคลที่ขายที่ดิน
 • ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์: หมายถึงบุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายและเช่าที่ดิน
 • นายหน้า: หมายถึงบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายที่ดิน
 • นิติบุคคล: หมายถึงบุคคลซึ่งมิใช่บุคคลธรรมดา เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

สถานที่

 • กรมที่ดิน: หมายถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน
 • สำนักงานที่ดิน: หมายถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • ที่ว่าการอำเภอ: หมายถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน
 • ศาลยุติธรรม: หมายถึงสถานที่ที่พิจารณาคดีความเกี่ยวกับที่ดิน

คำศัพท์อื่นๆ

 • ราคาประเมินที่ดิน: หมายถึงราคาที่ดินที่ประเมินโดยกรมที่ดิน
 • สัญญาจอง: หมายถึงสัญญาที่ตกลงจองซื้อที่ดิน
 • สัญญาซื้อขาย: หมายถึงสัญญาที่ตกลงซื้อขายที่ดิน
 • การโอนกรรมสิทธิ์: หมายถึงการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ
 • การจำนอง: หมายถึงการเอาที่ดินไปจำนองกับธนาคารเพื่อกู้ยืมเงิน
 • การฟ้องร้อง: หมายถึงการฟ้องร้องคดีความเกี่ยวกับที่ดิน

การเข้าใจคำศัพท์เหล่านี้ จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องว่าควรขายหรือพัฒนาที่ดิน

แหล่งข้อมูล

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น

คำแนะนำ: ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและอสังหาริมทรัพย์ก่อนตัดสินใจขายหรือพัฒนาที่ดิน