กฎหมายที่ดินเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดินและการขอออกโฉนดที่ดิน

กฎหมายที่ดิน

ที่ดิน ถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะนำไปพัฒนาเป็นสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ได้แล้ว มูลค่าในตัวของที่ดินยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

กฎหมายที่ดิน จึงมีบทบาทสำคัญในการควบคุม ดูแล และจัดการเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน การทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

บทความนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจกฎหมายที่ดินเบื้องต้น

1. ประเภทของสิทธิในที่ดิน

กฎหมายไทยแบ่งประเภทของสิทธิในที่ดินออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้

 • กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หมายถึง สิทธิที่จะครอบครอง ใช้ประโยชน์ ในที่ดินได้โดยปราศจากการ จำกัด
 • ภาระจำยอม หมายถึง สิทธิที่บุคคลอื่นมีในที่ดินของเรา เช่น สิทธิทางเดิน สิทธิทางระบายน้ำ

2. หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เป็นเอกสารที่แสดงหลักฐานการมีสิทธิในที่ดิน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • โฉนดที่ดิน เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ชัดเจนที่สุด
 • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เป็นหลักฐานแสดงการครอบครองที่ดิน
 • ใบจอง เป็นหลักฐานแสดงสิทธิที่จะได้รับโฉนดที่ดิน

3. การทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

การทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน เช่น การซื้อขาย การจำนอง การเช่า จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือสัญญาและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดิน

4. การใช้ประโยชน์ในที่ดิน

การใช้ประโยชน์ในที่ดินต้องเป็นไปตามกฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. การจัดการข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน สามารถฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรม

การรู้กฎหมายที่ดินเบื้องต้น จะช่วยให้คุณสามารถทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินได้อย่างปลอดภัย และป้องกันปัญหาข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น

หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และการขอออกโฉนดที่ดิน

1. ประเภทของหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

กฎหมายที่ดินแบ่งหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดินออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.1 หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 • เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดิน เพื่อรับรองความเป็นเจ้าของในที่ดินแปลงนั้น
 • ตัวอย่าง: โฉนดที่ดิน (น.ส.4 ก., น.ส.4 ข., น.ส.4 ค., น.ส.4, น.ส.4 ง., น.ส.4 จ.), โฉนดแผนที่, โฉนดตราจอง, ตราจองที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว”

1.2 หนังสือแสดงสิทธิครอบครองที่ดิน

 • เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดิน เพื่อรับรองว่า ผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้น ๆ เท่านั้น แต่ไม่ได้รับรองว่า บุคคลนั้นเป็นเจ้าของที่ดิน
 • ตัวอย่าง: หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก., น.ส.3 ข., น.ส.3), ใบจอง (น.ส.2 หรือ น.ส.2 ก.), หนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วคราว, ใบไต่สวน (น.ส.5), หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน

2. การขอออกหนังสือแสดงสิทธิครอบครองที่ดินด้วยการทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อน

กฎหมายที่ดินเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้ามาครอบครองและอยู่อาศัยที่ดินเป็นเวลานานแต่ไม่ได้ไปขอโฉนดที่ดิน โดยสามารถไปยื่นคำร้องขอต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอออกหนังสือแสดงสิทธิครอบครองที่ดิน

ขั้นตอน

 1. เตรียมเอกสารหลักฐาน
 2. ยื่นคำร้องต่อสำนักงานที่ดิน
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 4. ออกหนังสือแสดงสิทธิครอบครองที่ดิน

เอกสารหลักฐาน

 • หลักฐานแสดงการครอบครอง เช่น ใบเสร็จรับเงิน สัญญาซื้อขาย ภาพถ่าย
 • หลักฐานแสดงตัวตน เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานแสดงขนาดและอาณาเขตที่ดิน เช่น แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
หมายเหตุ
 • ผู้ครอบครองต้องครอบครองที่ดินอย่างสงบเปิดเผย โดยปราศจากการโต้แย้งจากบุคคลอื่น
 • ผู้ครอบครองต้องทำประโยชน์ในที่ดินอย่างต่อเนื่อง
 • ระยะเวลาในการครอบครองขึ้นอยู่กับประเภทของหนังสือแสดงสิทธิครอบครองที่ดิน

แหล่งข้อมูล

หมายเหตุ

 • บทความนี้เป็นเพียงการสรุปใจความสำคัญของกฎหมายที่ดิน ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม
 • ควรปรึกษาทนายความหรือเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม